ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 37 35 72
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 39 68
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46 35 81
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 112 109 221
มัธยมศึกษาปีที่ 4 65 65 130
มัธยมศึกษาปีที่ 5 29 42 71
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 55 84
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 123 162 285
รวม 235 271 506